Services

Hvad er CPR?

Den europæiske byggevareforordning, på engelsk Construction Product Regulation (CPR), har til formål at sikre pålidelig information om ydeevnen for produkter, der anvendes i bygninger. Dette gennemføres igennem en harmonisering af reglerne for, hvordan byggevarer såsom kabler testes og klassificeres. 

Hvad betyder CPR?

CPR er en forkortelse for den europæiske byggevareforordning, på engelsk Construction Product Regulation (CPR).

Hvilke produkter er omfattet af CPR?

Alle produkter, der produceres og lanceres på markedet, for permanent at indgå i et bygninger, og hvis ydeevne påvirker byggeriets ydeevne. Her menes bygninger og andre anlæg, som er omfattet af plan- og byggeloven.

Hvordan påvirkes kabelbranchen af CPR?

Brandegenskaberne for kabler er vigtige af hensyn til brandbeskyttelsen i bygningsværker. Derfor er kabler inkluderet i det europæiske klassificeringssystem under CPR (Construction Products Regulation). Det indebærer, at vi får en fælles produktstandard, EN50575, for disse kabeltyper.

Hvornår sker forandringen?

I perioden 20. juni 2016 – 1. juli 2017 sker en successiv overgang til den nye standard og den nye fælles CE-mærkning. Den 1. juli 2017 er overgangsperioden slut, og de nationale standarder i konflikt skal være trukket tilbage. Samtidigt bliver CE-mærkning obligatorisk fra denne dato. 

Hvem berøres af den nye standard?

Producenter. Skal producere eller lancere kabler i henhold til den nye standard, oprette en ydeevnedeklaration samt CE-mærke produkterne. Produktets egenskaber skal være i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Myndigheder. Skal specificere hvilke krav, som stilles til branchens aktører.

Indkøbere, f.eks. bygningsingeniører, arkitekter, konstruktører. Skal have viden om den nye standard, hvad den indebærer, og hvilke produkter, der er omfattet, med henblik på at kunne foretage et korrekt valg af kabel i forhold til bygningstype. 

Grossister. Grossister skal have viden om den nye standard, hvad den indebærer og hvilke produkter, der er omfattet, og de skal opretholde det rette sortiment. 

Installatører. Skal have kendskab til forandringen samt kunne vælge det rette kabel.

Hvad adskiller den nye standard fra den gamle?

Den nye standard bygger på flere parametre end tidligere. Det indebærer at kablerne nu også testes for såvel energiindhold, brandspredning, røg, syredampe, varmeeffekt og dråbedannelse (brændende dråber som er brandspredende). Den gamle standard gælder udelukkende brandspredning.

Hvad hedder de nye klasser?

De nye klasser hedder A, B, C, D, E og F med forskellige tillægsbetegnelser. Hvor A betyder, at kablet ikke er brændbart, og F betyder, at den brandmæssige ydeevne ikke kan fastsættes.

Hvilke typer kabler er omfattet?

Data-, kraft-, tele- og signalkabler til fast installation i bygninger. 

Hvad ændres i kablerne?

Visse kabler vil skulle ændres, da de ikke lever op til de nye krav med hensyn til brændbarhed, røgudvikling eller brændende dråber. Men kablerne kommer til at have det samme navn, e-nr. og udseende, som tidligere.

Hvorfor halogen-fri?

Halogenfri kabler har større chance for at opfylde kravene til de nye brandklasser. Det skyldes, at halogenfrie kabler brænder, uden at afgive sort røg, som et PVC-kabel. I forbindelse med brand kan forskellen på PVC- og halogenfri kabler derfor være afgørende for evakuering og brandbekæmpelse. At vælge halogenfrie kabler kan redde liv.

Hvordan defineres producenter?

En producent er en, som producerer eller lader producere en byggevare, som sælges i EU. Som producent regnes også den, som importerer og er det første led til at sætte produktet på EU’s indre marked. 

Find en kontakt nær dig