Om os

Miljøansvar

NKT tager sit ansvar for miljøet alvorligt og det påvirker alle aspekter i vores planlægning og drift. Vi mener det er vores ansvar at være en miljømæssigt ansvarlig nabo og bevare ressourcer til de efterfølgende generationer gennem en bæredygtig udvikling.

Vores tilgang er enkel:

Gør mere

Vi overholder alle gældende love og regler, men hvor det er muligt, sigter vi efter at gå endnu længere for at opnå den højeste grad af miljømæssig ansvarlighed.

Vores banebrydende ’Go Green’-strategi tilbyder endvidere vores kunder produkter, som reducerer deres påvirkning af miljøet.

Spar mere

Vores kabelaktiviteter har en meget begrænset miljøpåvirkning, men ledelsesteamet i NKT udfordrer konstant organisationen ved at opstille skrappe mål for at reducere disse påvirkninger yderligere. De seneste tiltag har fokuseret på energi- og ressourcebesparelser.

Reducér mere

Ledelsen i NKT bestræber sig på at gøre vores drift mere effektiv og reducere vores påvirkning af miljøet. For nyligt har vi været i stand til at reducere vores udledning af drivhusgasser med 3%, og vi sigter efter at reducere den yderligere. Oplysningskampagner, procesoptimeringer, varmegenbrug, udskiftning af belysningskilder og trykluftforbedringer er implementeret på alle vores produktionenheder. Derudover overvåger vi også vores transportrelaterede CO2-udledninger og og har fokus på at minimere forretningsrejser. 

Mere genvinding

NKT' recycling-center i Stenlille er i stand til at genbruge alle vores produkter i nye råvarer. Dette sikrer maksimal ressourceudnyttelse i form af bedst mulig genanvendelse af både metaller og plast.

Tænk mere

Når vi indkøber komponenter og materialer til vores produkter, køber vi dem fra ligesindede miljøbevidste virksomheder og fokuserer på en konfliktfri forsyningskæde.

Vi går gerne et skridt videre

Vi har stor respekt for vores omgivelser og natur, og lægger vægt på at overholde alle gældende miljøkrav og tilladelser, men NKT' miljøaktiviteter er ikke begrænset til blot at opfylde de gældende myndighedskrav. Vi går gerne et skridt videre for at sikre en endnu højere kvalitet og  forbedrer løbende vores proces  ud fra de givne muligheder. Vi overvåger og evaluerer proaktivt og handler i overensstemmelse med vores adfærdskodeks. Et grundlæggende element i miljøledelse er vores fælles Gruppe-politik. Vi tager altid hensyn til lokale forhold i planlægningsprocessen og støtter de stedspecifikke HSE-planer for at bringe vores miljømæssige processer op på højeste niveau.

Spar på de værdifulde naturressourcer

Den miljømæssige påvirkning fra kabelproduktion er relativt lille og hovedsageligt relateret til CO2 -udledning samt brug af begrænsede naturressourcer, især kobber. I løbet af de sidste par år har NKT med succes gennemført flere initiativer og opnået betydelige reduktioner i energiforbruget og udnyttelsen af naturressourcerne. 

Ledelsen i NKT udfordrer konstant organisationen ved at opstille skrappe mål for at forbedre vores miljømæssige fodaftryk.

Reduktion i udledelsen af drivhusgasser

Direkte og indirekte CO2-udledning er genstand for konstant overvågning og optimering. Vores virksomhed opnår betydelige resultater inden for dette område. Reduktionen af drivhusgasser i forhold til produktionen blev reduceret med 6% sammenlignet med forrige rapporteringsperiode, mens de absolutte udledninger blev reduceret med 3% og i alt udgjorde 81.180 tons. Oplysningskampagner, procesoptimeringer, varmegenbrug, belysningsudskiftning og trykluftforbedringer implementeres fortsat på alle vores lokationer. Vi overvåger og reducerer vores CO2 -udledninger fra vores godstransport ved at optimere lastningerne samt reducere forretningsrejserne. 

Reduktion af spild

Kontinuerlige tiltag for at reducere spild er et interessepunkt i alle trin af vores processer. Vi forbedrer systematisk udnyttelsen af materialer lige fra den tidlige fase af produktudviklingen til processikkerheden i forbindelse med fremstillingen. Adskillelse af affald og formindskelse af lossepladsaffald er en anden måde, hvorpå NKT tilstræber at påvirke vores miljøet. Vi drager omsorg for vores produkters sidste levetid startende med designet. NKT' recycling-center i Stenlille er i stand til at genbruge alle vores produkter i nye råvarer og gennem mange år har vi gjort en stor indsats for at genanvende vores eget kabelskrot, såvelsom vore kunders. Faktisk er vi en af de få kabelproducenter, der driver et komplet genbrugskoncept på hele vores kabelsortiment.

REACH

REACH er en lov om registrering og vurdering af alle kemiske stoffer, som er vedtaget i EU. Den giver  mere viden om, hvordan stofferne påvirker mennesker og miljøet. NKT følger REACH-kravene i forbindelse med identifikation og anvendelse af passende foranstaltninger på grundlag af sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier. Vores virksomhed informerer leverandørerne i tilfælde af nye oplysninger om farer eller risici. Vi overvåger vores overholdelse af myndighedskrav til problematiske kemikalier, især SVHC’er (Substances of Very High Concern).

Bæredygtigt indkøb

NKT indkøber komponenter og materialer fra virksomheder, der deler vores værdier i forhold til menneskerettigheder, etik og miljøansvar, og som lever op til vores forventninger til bæredygtighed, herunder også en konfliktfri forsyningskæde.

Find en kontakt nær dig